Một trong những điểm mới rất đáng chú ý được quy định trong dự án Luật Bảo đảm TTATGT lần này là vấn đề đấu giá biển số xe.

Theo quy định tại Dự Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công an, người dân dù chưa có xe vẫn có thể tham gia đấu giá biển số và biển số sau đấu giá vẫn sẽ có đầy đủ thuộc tính về quyền tải sản, bao gồm: Quyền sử dụng, quyền chiếm hữu và quyền định đoạt theo quy định của pháp luật.

Về hình thức đấu giá, biển số sẽ được chưa thành năm nhóm để đấu giá gồm: Biển số có 5 chữ số giống nhau, biển số có 4 chữ số cuối giống nhau, biển số có 3 chữ số giống nhau, biển số có số sau lớn hơn số trước và biển do người dân tự chọn ngoài 4 nhóm trên. Giá trị của biển số sẽ không do Bộ quy định mà sẽ do thị trường đấu giá quyết định.

Để đảm bảo công khai, tránh tiêu cực, Bộ Công an quy định hình thức đấu giá là trực tuyến, đồng thời ký hợp đồng thuê một đơn vị thứ 3 tổ chức đấu giá. Người dân tham gia đấu giá sẽ không mất phí và quá trình đấu giá sẽ được giám sát chặt chẽ. Số tiền thu được từ đấu giá biển số sẽ được nộp vào ngân sách, một phần trong số đó sẽ được chi cho đơn vị, hội đồng đấu giá nhằm sử dụng cho việc mua sắm phương tiện hay in biểu mẫu.

Về quy trình, Cục CSGT  sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu về kho số. Hàng tháng, các phòng CSGT sẽ đưa lên hệ thống và thông báo cho người dân biết để lựa chọn. Người dân có nhu cầu sẽ tiến hành lựa chọn và đăng ký đấu giá biển số mà mình muốn. Tiếp đó, phía công an sẽ tổ chức đấu giá các biển có nhiều người lựa chọn, những biển không được lựa chọn sẽ chuyển sang bấm ngẫu nhiên.