Ra đời trong phong trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện, tổ chức lãnh đạo, lực lượng Công an nhân dân đã từng bước lớn mạnh và trưởng thành, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân Việt Nam.


Nguồn ảnh: Sưu tầm

78 năm vì Đảng, vì Nhân dân

78 năm qua, lòng trung thành của lực lượng Công an nhân dân thể hiện ở sự giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH; kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sinh thời, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói: “Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh cho mình. Vì vậy Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. 78 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn tâm niệm mình từ Nhân dân mà ra, do vậy luôn gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi. Toàn lực lượng đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Công an của ta là Công an nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ, dựa vào Nhân dân để làm việc”, luôn nhận thức đầy đủ vai trò lịch sử to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là một trong những nhân tố quyết định sức mạnh của Công an nhân dân.

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, Công an nhân dân từ Trung ương đến địa phương đã luôn thực hiện tốt khẩu hiệu hành động: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”…; chăm lo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; qua đó, nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Công an thái độ ứng xử có văn hóa trong tiếp xúc và làm việc với Nhân dân; khiêm tốn, niềm nở, lễ phép, kính trọng người già, yêu mến trẻ em, tôn trọng phụ nữ, giúp đỡ người khuyết tật; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến phê bình, góp ý của Nhân dân để sửa chữa khuyết điểm của mình. Thường xuyên nêu cao tinh thần cách mạng, kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho Nhân dân.


Nguồn ảnh: Sưu tầm

Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Trong bất cứ thời điểm nào, lực lượng Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực khách quan. Đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, cần cù trong lao động sản xuất, học tập, công tác; tiết kiệm trong sử dụng thời gian, kinh phí, ngân sách và tài sản của Nhà nước; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích bộ phận hoặc cá nhân; không tham ô, hối lộ, không chiếm đoạt tài sản của công; ngay thẳng, thật thà, trung thực, biết tự trọng, phân biệt rõ đúng sai, tôn trọng và bảo vệ chân lý, lẽ phải; có tác phong làm việc khách quan, tỉ mỉ, thận trọng, không để lọt kẻ địch, không làm oan người vô tội; thường xuyên tự phê bình và phê bình, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng là công cụ chuyên chính sắc bén của Đảng và Nhà nước, là con, em yêu quý của Nhân dân. Có biết bao cán bộ, chiến sĩ Công an sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi về vật chất để theo đuổi tinh thần như liêm khiết, thanh cao, công bằng, chính trực, để ngày càng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.


Nguồn ảnh: Sưu tầm

Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự diễn ra đầy cam go, quyết liệt, máu của cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đã hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân được bảo vệ. Những thành tích, chiến công xuất sắc và sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an dày công vun đắp, phát huy qua các thời kỳ cách mạng đã viết nên truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

78 năm song hành cùng đất nước, trải qua các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, lực lượng Công an nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

( Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/ )